Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

 1. Identiteit van de ondernemer
 2. Toepasselijkheid
 3. Het aanbod
 4. De overeenkomst
 5. Support en service
 6. Herroepingsrecht
 7. Verplichtingen van de klant
 8. Levering en uitvoering
 9. Garantie en conformiteit
 10. Klachtenregeling
 11. Geschillen
 12. Aanvullende of afwijkende bepalingen
 13. Doorverkoop van producten

1. Identiteit van de ondernemer

FiveM Services
Locatie: Nederland
E-mail: support@fivemservices.nl
Discord: https://discord.gg/EQHxwHhnrQ

2. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van FiveM Services en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen FiveM Services en consument.

3. Het aanbod

Het aanbod omvat online downloadbare producten die zijn gespecificeerd op onze website. De belangrijkste kenmerken van de producten worden duidelijk vermeld.

4. De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

5. Support en service

Support wordt uitsluitend verleend via de officiële kanalen: onze Discord Server en e-mail (support@fivemservices.nl). FiveM Services biedt tweede graads support aan klanten en derde graads support aan vaste klanten.

6. Herroepingsrecht

Gezien de aard van de producten (digitale downloads) heeft de klant geen recht op herroeping. Elke aankoop is definitief en niet-restitueerbaar.

7. Verplichtingen van de klant

Bij het overtreden van officiële regels kan FiveM Services de toegang tot producten ontzeggen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zich aan de gestelde regels te houden.

8. Levering en uitvoering

Digitale producten worden na aankoop direct beschikbaar gesteld voor download. FiveM Services streeft ernaar om een probleemloze downloadervaring te bieden.

9. Garantie en conformiteit

Bij een fout in een product heeft FiveM Services twee maanden de tijd om dit op te lossen. Indien het product niet aan de overeenkomst voldoet, kan de klant contact opnemen voor een passende oplossing.

10. Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij FiveM Services via support@fivemservices.nl.

11. Geschillen

Op overeenkomsten tussen FiveM Services en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar FiveM Services is gevestigd.

12. Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en moeten schriftelijk worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

13. Doorverkoop van producten

Onze producten mogen niet worden doorverkocht. Voor developers is het wel toegestaan om onze producten door te geven aan de eigenaar van de server waarvoor zij werken of waarop zij spelen. Hiervoor mag geen geld gevraagd worden. Schending van deze voorwaarde kan leiden tot het ontzeggen van de toegang tot onze producten.


FiveM Services behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op de website worden geplaatst en in werking treden op de datum van publicatie.

Voor verdere vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze klantenservice via support@fivemservices.nl.